تاریخچه موزه دانشگاه صنعتی اصفهان

بعد از تاسيس و بهره برداری از دانشگاه صنعتی تهران (دانشگاه صنعتی شريف فعلی) در سال 1344 ، طرح تاسيس دانشگاه صنعتی بر مبنای دانشگاه MIT امريکا در شهر صنعتی اصفهان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. از سال 1346 آماده سازی و يکپارچه سازی اراضی مورد نياز برای تاسيس اين دانشگاه، آغاز و جهت ايجاد محيطی مناسب و روح بخشيدن به فضای دانشگاه، از سال 1348 طرح درخت کاری محوطه های دانشگاه توسط واحد فضای سبز آن شروع گرديد.

فعاليت های ساختمانی و عمرانی از سال 1352 در زمينی به وسعت 23 ميليون متر مربع در شمال شهر اصفهان ( شمال شرقی خمينی شهر) آغاز و دانشگاه در مهرماه سال 1356 با پذيرش 800 دانشجو در دانشکده های: انرژی، توليد و تکنولوژی کشاورزی، سيستم های تکنولوژی و اجتماعی، علوم، مواد و مهندسی برق و کامپيوتر، با 40 نفر کادر آموزشی، رسماً فعاليت های آموزشی- پژوهشی خود را شروع کرد.

نظر به قريب نيم قرن که از شروع طرح تاسيس دانشگاه می گذرد، مديريت دانشگاه برآن شد تا خط سير و روند تاسيس دانشگاه از ابتدا تاکنون را در قالب موزه ای برای علاقه مندان به نمايش بگذارد. طرح ايجاد " موزه دانشگاه صنعتی اصفهان " در سال 1393 آغاز و در ايام الله دهه مبارک فجر سال 1394 افتتاح و به بهره برداری رسيد. اين موزه شامل بخش هايی چون: عکس های تاريخی، اسناد قديمی، تکنولوژی های آموزشی، وسايل اداری قديمی، وسايل آزمايشگاهی و کارگاهی، کامپيوترها و حافظه های کامپيوترهای اوليه دانشگاه، کتب و انتشارات دهه های قبل، آثاری از شهدای گرانقدر دانشگاه و ... می باشد.

تاریخچه

تحت نظارت وف ایرانی